MENU BROCHETTE

Y1

8.00 €

Y2

8.00 €

Y3

9.00 €

Y4

9.50 €

Y5

10.00 €

Y6

10.00 €

Y7

10.00 €

Y8

12.00 €

Y9

10.00 €

Y10

13.00 €

Y11

14.00 €

Y12

14.00 €

MENU MIXTE

12.00 €
13.00 €
14.00 €
14.00 €
15.00 €
13.00 €
14.00 €
12.00 €
12.00 €
15.00 €

MENU CHIRASHI

14.00 €
16.50 €
13.00 €
15.00 €

MENU POISSON CRU

14.00 €
13.00 €
14.00 €
15.00 €
16.00 €
17.00 €
13.00 €
16.00 €
13.00 €
16.00 €

MENU BENTO

18.00 €
18.00 €
18.00 €
18.00 €

MENU BÂTEAU

23.00 €
23.00 €

MENU MAISON ROYALE

98.00 €
36.00 €
42.00 €
68.00 €